รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์”

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์” และได้ประกาศรับสมัครแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยฯ และ วช. ได้คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก นางสาวฐิติยา แย้มนิ่มนวล (ผู้ประสานงานโครงการ) 089-481-6861

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก