แสดงความยินดีแก่ ดร.นุษรา สินบัวทอง ข้าราชการดีเด่น มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.นุษรา สินบัวทอง ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01