สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการเกษตร และอุตสหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 10 กรอบการวิจัยคือ

1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านประมง

2. กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล

3. กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง

4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์

5. กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

6. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

7. กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

8. กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบอ่าวตัว ก.

9. กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร

10. กรอบการขยายผลโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน

ตามรายละเอียดประกาศ สวก. รับข้อเสนอ ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน website ของ สวก. www.arda.or.th  คลิ๊กไอคอน “ยื่นข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัย ARDA EPMS” ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2558 (กรุณาส่งไปยัง สวพ.มก. ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กรอบการวิจัย,  บันทึก ประกาศรับข้อเสนอManual_Researcher