เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีสาเหตุจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในอนาคต

หากท่านสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น ไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  www.nstda.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  รายละเอียดโครงการบันทึกประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.