สวพ.มก. ร่วมจัดนิทรรศการ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” ประจำปี 2557

DSCN6804

DSCN6809 DSCN6808

DSCN6796 DSCN6783

วันที่ 19-28 ธันวาคม 2557 สวพ.มก. ร่วมกับ ทีมนักวิจัย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร รศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคุณยุพวัลย์ ทองใบอ่อน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” ประจำปี 2557 เพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัย ณ บริเวณพระตำหนักวังสวนกุหลาบ