การอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 22,  23,  29,  30 มกราคม 2558 และ 12,  13 กุมภาพันธ์ 2558 (รวม 6 วัน) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการพร้อมทั้งกำหนดการ และส่งใบสมัครหลักสูตรดังกล่าว ไปยังผู้ประสานงานโครงการภายในวันที่ 5 มกราคม 2558 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณฐิติยา แย้มนิ่มนวล  089-481-6861   e-mail:  thitiya_just@hotmail.com