ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก “Moving Class Research” ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-160 1174-80 หรือ http://www.grad.ssru.ac.th/conference/ ข้าราชการของรัฐหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.