ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน “การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5” ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี จึงใครอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://journal.pim.ac.th/ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-832 0230 , 02 837 1103

– รายละเอียด

– แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

– รูปแบบการจัดเตรียมผลงาน

– รูปแบบโปสเตอร์

– แบบฟอร์มการเขียนบทความภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.