ประชุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสื่อผลงานวิจัย สวพ.มก.

DSC_0018 DSC_0003
DSC_0014 DSC_0023
DSC_0034 DSC_0024

ประชุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสื่อผลงานวิจัย สวพ.มก. อาทิ kasetsart journal :natural science, kasetsart journal :social sciences, Youtube รายการเกษตรศาสตร์นำไทย บทวิทยุผลงานวิจัยกับคลังข้อมูลสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์