ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 “สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น”

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3
“สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น”
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสำคัญยิ่งประการหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่ การสนับสนุนให้ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปตามแนวทางซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น และบังเกิดผลสนองนโยบายส่วนกลางในด้านต่างๆ
การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัย
2.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย
2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศ

3. กำหนดการจัดประชุม
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558

4. สถานที่
อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ

6. รูปแบบการดำเนินการ
6.1 การบรรยายพิเศษ (Keynote lecture)
6.2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
6.3 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
6.4 นิทรรศการผลงานวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

7. งบประมาณ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุม

8. การประเมินผล
8.1 ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
8.2 ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอ
8.3 สังเกตความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนในระดับชาติ
9.2 มีพื้นที่ให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวความคิดในการวิจัย
9.3 มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับประเทศ

10. ระยะเวลาการดำเนินการ ดาวน์โหลดรายละเอียด

11. อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยสามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2558 และสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจอมบึง
ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่บัญชี 744 – 0 – 20193 – 0 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมลล์ : researchmcru@gmail.com หรือ โทรสาร : 032-261078
กรุณานำหลักฐานการชำระเงินตัวจริงมารับใบเสร็จรับเงิน ณ จุดลงทะเบียนวันในนำเสนอผลงาน

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เบอร์โทรศัพท์ : 032-261790 ต่อ 1200 – 1202
เบอร์โทรสาร : 032-261078
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม >>

ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการเขียนบทความวิจัย