วัตถุประสงค์การจัดทำข้อสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สั่งสมความอุดมแห่งแผ่นดิน

 

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นชุมชนแห่งปัญญา ที่ได้มีการสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นเวลา 72 ปี นับแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในปีพ.ศ. 2486  ที่บูรพาจารย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้บุกเบิกและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยโดยใช้วิชาการหรือปัญญานำการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม เป็นผลงานวิจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความอยู่ดีกินดี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ หากทำการศึกษาสืบค้น ข้อสนเทศผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  จะเรียนรู้ ข้อค้นพบถึงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการวิจัยของบูรพาจารย์ การส่งต่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในการพัฒนาการวิจัยจนถึงปัจจุบัน  ในโอกาสก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 7 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นสมควรที่จะรวบรวมประวัติความเป็นมาและผลงานวิจัยของบูรพาจารย์ผู้สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยจัดทำเป็น “ข้อสนเทศผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  เพื่อนำเสนอ เผยแพร่ให้สังคมหรือสาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิหลังพัฒนาการด้านการวิจัย เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณของบูรพาจารย์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ฝากไว้กับแผ่นดินสืบไป

 

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

มกราคม  2558