ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที “43 rd International Exhibition of Inventions of Geneva”

croppedimage470320-IG-VS1p1

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับการประสานงานจากคณะผู้จัดงาน “43 rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-19 เมษายน 2558 ณ กรุงเจนิวา สมาพันธรัฐสวิส ในการนำเสนองานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าว

ในการนี้ วช. เห็นควรขอความกรุณาในการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ในสังกัดหน่วยงานของท่าน ตามหลักเกณฑ์ในการพัฒนาคัดเลือกฯ เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในงานข้างต้น โดย วช.ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการเช่าพื้นที่คูหา และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดงผลงาน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ให้นักวิจัย และนักประดิษฐ์ฯ เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อผลงาน และรายชื่อนักวิจัย นักประดิษฐ์ ที่สามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และมีงบประมาณรองรับสำหรับการเดินทางดังกล่าวแล้ว ส่งให้ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และสำหรับแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน พร้อมทั้ง Entry form และแบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง ขอให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์จัดส่งทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ (E-mail) ภายในวันที่ 7 มกราคม 2558 ซึ่งดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://rrm.nrct.go.th/