สวพ.มก. แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์

DSC_0002

DSC_0021 DSC_0004
DSC_0017 DSC_0012

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย พร้อมทั้งบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ 45 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์