สัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไร เกษตรไทยไปโลด” คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

01

02 05
03 04

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมสัมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไร เกษตรไทยไปโลด” จัดโดย นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรสัมมนา ดังต่อไปนี้

  1. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)
  2. คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  3. คุณประยงค์ ดอกลำใย ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
  4. ว่าที่ร้อยเอก นันทพร บัวเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเกษตร และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการในการปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เป็นการกระตุ้นให้มีการปฏิรูปการเกษตรอย่างจริงจังและถูกต้อง ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน