ผลงาน ดร.โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ และคณะ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากงาน International Trade Fair “Ideas-Inventions-New Products”2014 (iENA 2014)

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากงาน International Trade Fair “Ideas-Inventions-New Products”2014 (iENA 2014)
ณ เมือง Nuremberg  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 30 ตค.-2 พ.ย. 2557 (ผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 700 ผลงานจาก 30 ประเทศทั่วโลก)

 • รางวัล : Silver Medal(awarded for outstanding performances)
  “An Optimum Skylight and Shading Device Set for Direct Light Protection”
  สาขา:     Environmental Protection
 • ผู้ประดิษฐ์คิดค้น :
  อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
  นางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ (นิสิตปริญญาเอก)
  ศาสตราจารย์ ดร.โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
  หน่วยงาน : ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

iENA-Award-Supa-1

IMG_4398

iENA award3