แถลงข่าวความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ

18-11-2557-2000-02

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นาย ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมฟังแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน  (Talent Mobility) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_4939 18-11-2557-2000-01
DSC_4930 DSC_4937