สวพ.มก. เยี่ยมชมเกี่ยวกับระบบ Cloud และห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ของมหาวิทยาลัย

01

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับระบบ Cloud และห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และนายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้การต้อนรับและแนะนำระบบ Cloud ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02

04 03

Leave a Reply

Your email address will not be published.