สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ

1. การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยกับต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. การเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพของ สกสค. กับภาคเอกชน และแนวโน้มความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพของ สกสค.

4. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกสค. จะรับ แบบเสนอการวิจัย(แบบวิจัย 1) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โทรศัพท์ 02-282-4198

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ประกาศการให้ทุนวิจัย  แบบเสนอการวิจัย(แบบวิจัย 1)  บันทึก