โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะเป็นผู้ให้บรรยาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด การวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนได้ทราบเทคนิคและทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หากท่านประสงค์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าว ขอให้ส่งใบสมัครไปยัง โทรสาร 02-374-4252 หรือ email: anuchit.k@ics.nida.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุชิต ขลุ่ยนาค 02-727-3408

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: โครงการและกำหนดการ  ใบสมัคร  หนังสือเชิญ