ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ นำไปสู่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยให้หน่วยงานเสนอชื่อ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ ตามแบบเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก./ โทรสาร 0-2561-1985 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5795547 ภายใน 1457,1796 ต่อ 22

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)