ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยรอบ 12 เดือน กลุ่มเรื่องการวิจัยของชาติด้านพื้นที่สูง ปี 2556

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเรื่องการวิจัยของชาติด้านพื้นที่สูง เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยในรอบ 12 เดือน ภายใต้แผนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเวียงอินน์ จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนตอบรับ ภายในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. โครงการ
  2. กำหนดการ
  3. แผนที่โรงแรมเวียงอินน์
  4. แผนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
  5. แบบลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ [คลิก]