ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร “ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม” หรือ Research and Innovation Executive Programme” ระหว่างวันที่ 11 – 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารกลุ่มงานวิจัย (Research Cluster) ผู้ประสานงานชุดโครงการ  หัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 35,000 บาท สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th 

ทั้งนี้ สถาบันฯ ขอให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมหลักสูตรฯ  ตามลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนก่อนโดยรับชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินที่ โทรสาร 02640 0465 หรือ อีเมล์ ratchanee@knit.or.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก