ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้รับรางวัล 2014 TR –CHE – Scopus Young Researcher Awards

img2310255700201-014

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส” ครั้งที่ 14 และมอบรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายวิชาการ สกว. ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางของ สกว. ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย  เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการประเมินคุณภาพโครงการวิจัยของผู้รับทุน และให้ผู้รับทุนได้พบปะเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยอาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการสร้างเครือข่ายและแสวงหาทิศทางการแก้ไขปัญหาการวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้รับทราบนโยบาย ตลอดจนผลการดำเนินงานของโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่และทุนเพิ่มขีดความสามราถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา และให้นักวิจัยได้รับคำแนะนำและหาแนวทางในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบบรรยายของผู้รับทุน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักวิจัยของประเทศไทยที่มาร่วมงานครั้งนี้

montrii

(ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์)

สำหรับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล 2014 TRF–CHE-Scopus Researcher Awards  ประกอบด้วย 1. รศ.ดร.ปนัดดา บุญเสริม ม.มหิดล 2. นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ สถาบันบำราศนราดูร 3. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. ผศ.ดร.รักชาติ ไตรผล ม.นเรศวร 5. ผศ.ดร.โชติมา จตุรวงศ์ ม.ศิลปากร และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล TR –CHE – Scopus Young Researcher Awards ประกอบด้วย 1.ผศ.ดร.น.สพ. ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา ม.มหิดล 2. ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม ม.ขอนแก่น 3. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ม.เกษตรศาสตร์ 4. ผศ.ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ ม.เชียงใหม่ 5. ดร.พรกมล อุ่นเรือน ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ สวทช.

10675687_744321835603982_8994479273657865423_n