“บล็อคปลูกต้นไม้แนวตั้ง” ผลงานของ รศ.พาสินี สุนากร และทีมวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2557

บล็อคปลูกต้นไม้แนวตั้ง

        “บล็อคปลูกต้นไม้แนวตั้ง” ผลงานของ รศ.พาสินี สุนากร สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร และทีมวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2557 โดยมีนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมในพิธี ในงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557   จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

DSC_2336

  บล็อคสำหรับปลูกต้นไม้ สามารถป้องกันการส่งผ่านความร้อนสู่ภายในอาคาร ลดอัตราการใช้พลังงานเพื่อการทำความเย็น และออกแบบให้ติดตั้งได้สะดวกแข็งแรง มีช่องว่างสำหรับระบายนำระหว่างบล็อกแต่ละชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกต้นไม้ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งผลงานดังกล่าวทางบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)ได้นำไปต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

        การใช้ผนังเขียวหรือสวนแนวตั้ง (Green Wall , Vertical Garden) เป็นแนวทางที่เริ่มเป็นที่ยอยมที่นิยมแพร่หลายในเมืองที่หนาแน่น ซึ่งขาดพื้นที่ว่าสำหรับปลูกต้นไม้ แรกเริ่มที่เดียวผู้คิดค้น (Patrick Blanc)  เพียงต้องการสร้างความสวยงามของธรรมชาติให้เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองใหญ่ แต่ประโยชน์อันแท้จริงมีมากมายกว่านั้น

greenwall

  ผนังเขียวสามารถลดภาวะเกาะความร้อนในเมือง ทำให้ประหยัดพลังงานในอาคาร ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และคายออกซิเจน ทำให้อากาศบริสุทธิ์ คืนระบบนิเวศฯ ให้กับเมือง นอกจากที่ประเทศฝรั่งเศสแล้ว ยังมีผู้คิดค้นนวัตกรรมผนังเขียวหรือสวนแนวตั้งต่อมาอีกหลายรูปแบบ ในเชิงพาณิชย์สามารถปลูกต้นไม้ในระนาบผลังได้หลากหลายรูปแบบขึ้น มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยการนำเข้าต่อยอดหรือลอกเลียนแบบด้วยในราคาที่สูงมาก และมีราคาค่าดูแลรักษาที่สูง การใช้งานไม่อยู่ในระดับที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงได้ จากการพิจารณาเหตุปัจจัยดังกล่าว พบว่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่คิดค้นขึ้นภายในประเทศ มีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน น่าจะช่วยให้การทำผนังเขียวแพร่หลายในกลุ่มประชาชนทั่วไปมากขึ้น งานวิจัยบล็อคผนังสำหรับปลูกต้นไม้แนวตั้งได้รับทุนวิจัยจากโครงการหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 – 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IMG_1394_Greenwall (1)

  ผนังสำหรับปลูกต้นไม้แนวตั้ง มีลักษณะเป็นบล็อกคอนกรีตใช้ก่อผนังหรือรั้วที่มีช่องใส่ต้นไม้ติดอยู่ด้วย ทั้งมีรูระบายน้ำบนและล่าง เพื่อให้น้ำไหลผ่านจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งได้ทั่วถึง แขวนบนกำแพงถาวรหรือชั่วคราวได้โดยใช้เทคนิคพื้นฐาน ต้นไม้ที่ใช้เป็นไม้คลุมดิน ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลาง ประดับชนิดห้อยเป็นสายยาว ปลูกในดินหรือวัสดุปลูกทั่วไป ใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งสามารถเปลี่ยนต้นไม้ในแนวตั้ง ปัจจุบันได้จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว โดยได้อนุญาตให้บริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวงจำกัด (มหาชน) ผลิตภายใต้ผลิตภัณฑ์ “INSEE Green Wall” ขณะนี้มีจำหน่ายในวงการวัสดุก่อสร้างและงานภูมิสถาปัตย์

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 9 ตุลาคม 2557