สวพ.มก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์”

         DSC_0099

          วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์” โดย ผศ.ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ องค์ประกอบ การเขียนบทความวิจัย เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_0095 DSC_0073
DSC_0084 DSC_0072

Leave a Reply

Your email address will not be published.