บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ.2556

              โครงการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ.2556 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จำนวน 3 โครงการวิจัย โดยที่หัวข้อวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จาก  โครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 20 โครงการวิจัย บุคลากร มก. ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

1.รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ (ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์)

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากโครงการวิจัย เรื่อง : การวิเคราะห์ยีนที่ตอบสนองต่อการรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว 

seefha

 

2. ดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม  (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร)

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากโครงการวิจัย เรื่อง : การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ(Glycyrrhiza glaba L.) ในสภาพปลอดเชื้อ

vipada_pitakdantam

3. ผศ.ดร.มิติ รุจานุรักษ์  (ภาควิชาวิศวกรรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์)

สาขาวิศวกรรม จากโครงการวิจัย เรื่อง : การประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้ด้วยเทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ Microsoft Kinect

Miti_Rujanurak