ด่วน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขยายเวลาการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ผ่านระบบ NRMS

ด่วน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขยายเวลาการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า  ประจำปีงบประมาณ 2558 ผ่านระบบNRMS (www.nrms.go.th) จากวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ นักวิจัยต้องนำส่งข้อเสนอการวิจัยที่มีความสมบูรณ์ มาถึง วช. ในเวลาราชการของวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องธุรการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 เท่านั้น และหากส่งทางไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์วันที่ ๑๐ ตุลาคม 2557 และนักวิจัยที่ประสบปัญหาการส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ผ่านระบบ NRMS สามารถมาลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยด้วยตนเองที่ วช. พร้อมบริการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 และระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 – 16.๐0 น. ณ ห้องประชุม กบง. ชั้น 2 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันละประมาณ 50 ท่าน   หมายเหตุ        ๑. การลงทะเบียนมี 2 รอบ คือ รอบเช้า  09.30 น. และรอบบ่าย  13.30 น. ต้องมาให้ทันตามรอบของการลงทะเบียน ๒. เตรียมไฟล์ข้อมูลของข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยมาให้พร้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. นักวิจัยที่เคยลงทะเบียนในระบบ NRPM ต้องรู้รหัสของตนเอง  

คำแนะนำ :

  1. กรุณาเปิดใช้งานระบบ NRMS ด้วยเบราว์เซอร์ “chrome”
  2. เพื่อประโยชน์ของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน  ล่วงหน้าก่อนการปิดส่งข้อเสนอการวิจัยรับ 3 วัน  (ภายใน 14 ตุลาคม 2557) หากมีปัญหาเรื่องการ ลงทะเบียน นักวิจัย ติดต่อ กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 467,465 โทรสาร 0-2940-6501 หรือ 0-2579-0593 E-mail :nrms@nrct.go.th