ประชุมหารือร่วมกันระหว่างแหล่งทุนวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสำนักงานบริการวิชาการ มก.

          วันที่ 1 ตุลาคม 2557  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างแหล่งทุนวิจัย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สวก. และ คุณรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มก. โดยหารือเกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัยระหว่างแหล่งทุนวิจัยและนักวิจัย มก. เพื่อหาแนวทางในการประสาน และบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

DSC_0189 DSC_0195
DSC_0196 DSC_0188