มก.ร่วม “การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน” ครั้งที่ 17

 

05

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กองทัพเรือ และเจ้าภาพในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมุนเวียนจัดต่อเนื่องมา 16 ครั้งแล้ว และในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสนอการจัดประชุมวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน ในหัวข้อ “ความเป็นธรรมในสังคม: เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นที่เวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาของทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมกันนำเสนอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เท่าทันความจริงของความเป็นธรรมในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

04 06
09 08

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความยินดีอย่างยิ่ง มีกำหนดเป็นเจ้าภ่าพจัดงานประชุมวิชาการประเพณีฯ ครั้งที่ 18  พ.ศ. 2558 ต่อไป

07

03