สวพ.มก.จัดประชุม พัฒนาชุดโครงการวิจัย ยางพาราและมันสำปะหลัง

           วันที่ 8-9 กันยายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุม หารือ และระดมสมอง เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเรื่องยางพารา และมันสำปะหลัง ตามที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้ประกาศกรอบการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องทับทิบ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

วันที่ 8 กันยายน 2557 พัฒนาชุดโครงการ ยางพารา

08-09-2557-1500-01 08-09-2557-1500-02

08-09-2557-1500-03

วันที่9 กันยายน 2557 พัฒนาชุดโครงการ มันสำปะหลัง

09-09-2557-1500-02 IMG_5109

09-09-2557-1500-01