ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน” ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด การวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนได้ทราบเทคนิคและทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทางโทรสาร 02 374 4252 หรือ         e-mail: anuchit.k@nida.ac.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/main/th/ ภายในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 

Leave a Reply

Your email address will not be published.