แผนกลยุทธ์งานวิจัยในระยะที่ 2 (Strategic Planning Alliance II: SPA II) ปี 2554-2559 ของ สวทช.

สวทช. ได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์งานวิจัยในระยะที่ 2 (Strategic Planning Alliance II: SPA II) ปี 2554-2559 โดยมีการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาในลักษณะของ คลัสเตอร์ที่มีการวางแผนงานวิจัยตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม มีโปรแกรมที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้เกิดพลังร่วม มีภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้ร่วมกำหนดโจทย์วิจัยและเป้าหมายของโปรแกรม เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน คลัสเตอร์วิจัย  สวทช. มีภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถด้าน เทคโนโลยีไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คลัสเตอร์มุ่งเป้า และกลุ่มโปรแกรม Cross cutting technology ที่สามารถช่วยเหลือคลัสเตอร์ได้หลากหลาย โดยมีกลยุทธ์ในการเน้นการหาพันธมิตร (ลูกค้า) เพื่อมากำหนดโจทย์ (S&T need) และทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายหรือหุ้นส่วน เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และพัฒนากลไกการส่งมอบผลงานสู่ผู้ใช้และกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทั้ง Market (ลูกค้า) to lab และ lab to market (ลูกค้า) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์-กระบวนการผลิตในระดับ Manufacturing และ Engineering มากขึ้นคลัสเตอร์มุ่งเป้า ประกอบด้วย 5 คลัสเตอร์คือ

1. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร [รายละเอียด]

ประกอบด้วย 7 โปรแกรมวิจัย คือ กลุ่มโปรแกรม Flagship ได้แก่

(1) โปรแกรมข้าว
(2) โปรแกรมมันสำปะหลัง
(3) โปรแกรมยาง ซึ่งสามารถสร้าง ผลกระทบได้สูงมาก หากทำวิจัยได้ตลอดห่วงโซ่ของการผลิต (value chain)
(4) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์
(5) โปรแกรมพืชเพื่ออนาคต มุ่งเน้นพืชพลังงานและปรับปรุงพันธุ์พืชที่ปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน
(6) โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์
(7) โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร

2. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม [รายละเอียด]

ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิจัย ได้แก่

(1) โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(2) โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน
(3) โปรแกรมพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีพลังงานใหม่

3. คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ [รายละเอียด]

ประกอบด้วย

(1) โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
(2) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรค
(3) โปรแกรมวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ
(4) โปรแกรมการปฏิบัติการเพื่อการรักษาสุขภาพ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Healthcare Practice and Medical Devices)

4. คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส [รายละเอียด]

ประกอบด้วย

(1) โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ
(2) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อชุมชนชนบท

5. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ [รายละเอียด]

ปัจจุบันมี 3 โปรแกรมวิจัย คือ

(1) โปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
(2) โปรแกรมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น
(3) โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
(4) โปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง

 

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

1. คู่มือแผนงานและเป้าหมายคลัสเตอร์

img300-crop

2. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร

img301-crop

 

 

รายละเอียดแผนกลยุทธ์งานวิจัยในระยะที่ 2 (Strategic Planning Alliance II: SPA II) ปี 2554-2559 คลิก