ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทัพเรือ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประเพณีฯ ครั้งที่ 17 ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดจัดการประชุมในเรื่อง “ความเป็นธรรมในสังคม: เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาของทั้ง ๔ สถาบันได้ร่วมกันนำเสนอ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ให้เท่าทันความเป็นจริงของความเป็นธรรมในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการประเพณีฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีฯ ดังกล่าว โดยกรุณาลงทะเบียนได้ทางเว็บไซด์ http://www.rdi.ku.ac.th/4institute_ku_registration/register.php  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน 2557

คณะกรรมการได้จัดรถรับส่ง ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 07:00 น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร