สวพ.มก. ร่วมมือร่วมใจในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557

06-09-2557-2000-22

วันที่ 6 กันยายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร ร่วมมือร่วมใจใน “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ที่ดี ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS

06-09-2557-2000-27

06-09-2557-2000-11  06-09-2557-2000-08
06-09-2557-2000-26 06-09-2557-2000-21
06-09-2557-2000-12 06-09-2557-2000-18
06-09-2557-2000-31 06-09-2557-2000-29

06-09-2557-2000-06