สวพ.มก.ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. วันที่ 3 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มีคณะกรรมการที่เข้ามาเยี่ยมชม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 4 ท่าน ดังนี้

  1. รศ. จันทนี เพชรานนท์        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. ผศ.ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  3. รศ.ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ เลขานุการ

คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยผู้อำนวยการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

03-09-2557-2000-01 03-09-2557-2000-04

03-09-2557-2000-02

03-09-2557-2000-05

03-09-2557-2000-11 03-09-2557-2000-10

03-09-2557-2000-09