ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 (FY 2015)

แจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)  ประจำปี 2558 (FY2015) ในสาขา Social Sciences and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยผู้สนใจขอรับทุนจะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอรับทุนได้จาก Website : http://www.nrct.go.th

ดาวน์โหลดรายละเอียด

  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  2. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วช.1 ก/ต)
  3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
  4. แบบหนังสือนำส่งในการขอรับทุนการวิจัย
  5. รายละเอียดงบประมาณแยกประเภทหมวดเงิน
  6. เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.