ประกาศรับโครงการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สู่ระบบการวิจัยของประเทศ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยที่ทำให้ระบบการวิจัยของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น

โดยมีกรอบการวิจัยประกอบด้วย

1 การดูแลสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์ อนามัยเจริญพันธุ์
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม
3. การขนส่งและระบบโลจิสติกส์
4. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
5. การบริหารจัดการพลังงานและสร้างพลังงานทดแทน
6. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางด้านการเกษตร
7. ความมั่นคงและธรรมาภิบาล
8. ภูมิปัญญาของชาติ ทุนทางสังคม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. การบริการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถดำเนินการขอรับทุนโดยลงทะเบียนขอรับทุนวิจัยที่ http://nrpms.nrct.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม-1 ตุลาคม 2557

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-561-2445 ต่อ 367, 479

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กรอบวิจัย ประบัณฑิตศึกษา ประกาศ วช. รับข้อเสนอโครงการ ประเภทบัณฑิตศึกษา 2558  ขั้นตอนการขอรับทุนรายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอก