มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72 คว้ารางวัลระดับดีเด่น การประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า

มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72  คว้ารางวัลระดับดีเด่น การประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 ประเภทมันสำปะหลัง ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

01

คณะผูู้วิจัย

สกล ฉายศรี 1/ กิ่งกานท์ พานิชนอก2/ พชรดา ฉายศรี1/ ประภาส ช่างเหล็ก3สุปราณี งามประสิทธิ์4/ เอ็จ สโรบล5/และ โอภาษ บุญเส็ง 6/
1สถานีวิจัยลพบุรี  ม.เกษตรศาสตร์   2สถานีวิจัยเขาหินซ้อน    ม.เกษตรศาสตร์  3สถานีวิจัยเพชรบูรณ์    ม.เกษตรศาสตร์   4สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ   ม.เกษตรศาสตร์   5ภาควิชาพืชไร่-นา คณะเกษตร   ม.เกษตรศาสตร์ 6ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร

02