สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย 3 ประเภท

สกว. จะประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย 3 ประเภททุน ได้แก่

1)      ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2)      ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

3)      ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

โดยข้อเสนอโครงการดังกล่าว ต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยนี้ด้วย ทั้งนี้ สกว. จะเสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหนึ่ง

สกว. จะประกาศรับข้อเสนอโครงการที่ http://academic.trf.or.th/ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557

*** เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจำนวนมากในช่วงกำหนดปิดรับสมัครของแต่ละประเภททุน ขอแนะนำให้ดำเนินการสมัครก่อนช่วงที่ปิดรับสมัครดังกล่าว ***