รางวัลบทความ “ชนะเลิศ” ในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (OR-NET)

อาจารย์ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ คว้ารางวัลบทความ “ชนะเลิศ”

ในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (OR-NET) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ORNET2014_02 ORNET2014_03

  อาจารย์ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คว้ารางวัลบทความ “ชนะเลิศ” ในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากบทความเรื่อง แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557

การประชุมวิชาการนี้เป็นการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีนักวิจัยจากทุกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมในการประชุม

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.กำแพงแสน, 18 ส.ค. 57

 


 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.