รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557

thingThai57 MonTree_SW_57

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ และ  ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557 โดยได้รับเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล “เรือใบซูปเปอร์มด” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์ เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2526 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จบปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) และปริญญาโท-เอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับการบรรจุเป็น อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

นอกจากงานด้านการเรียนการสอนแล้ว ผศ.ดร.ธงไทย ยังทำงานด้านวิจัยควบคู่กันไปด้วย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ หน่วยงานอื่น ๆ โดยผลงานวิจัยโดดเด่นที่ผ่านมาของ ผศ.ดร.ธงไทย เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาตัวดูดซับสำหรับการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซชีวภาพและการเผาไหม้ถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูงและพลังงาน  ปัจจุบัน ผศ.ดร.ธงไทย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 18 เรื่อง และได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานวิจัยให้กับวารสารนานาชาติกว่า 14 เรื่อง ตลอดจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ หลายรางวัล เช่น รางวัลนักวิจัยดาวรุ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์และคุณภาพสูงสุด ประจำปี 2554 รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมแบบโปสเตอร์ รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรม มก. ปี 2556 และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2523 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จบปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์และทฤษฎี ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร โดยระหว่างเรียนปริญญาเอก ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนต์แคทเธอรีน มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และเรียนจบปริญญาเอก ในปี 2553 ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

นอกเหนือจากการสอนนิสิตแล้ว ดร.มนตรี ยังเป็นอาจารย์นักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยไว้มากมาย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ปัจจุบัน ดร.มนตรี ร่วมกับนิสิตทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วัสดุกราฟิน เน้นศึกษาการสังเคราะห์วัสดุกราฟินจากวัสดุที่หาง่าย ราคาถูก ภายในประเทศและมีความเป็นไปได้ในการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม และจากผลงานการวิจัยทำให้ได้ค้นพบคุณสมบัติใหม่ของวัสดุกราฟีนเป็นครั้งแรก เช่น คุณสมบัติการยับยั้งเชื้อราของ กราฟีน และการเป็นเยื่อเลือกผ่านของกราฟีน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 16 เรื่อง และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะนักวิจัย เช่น รางวัล KU Research Star รางวัลการนำเสนอดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านเคมีและเภสัช และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์