เอกสารประกอบเพื่อการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2559

เอกสารหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก.

โครงการวิจัย (Research Project)

 • แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) [Download]
 • คำชี้แจง [Download]
 • แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย (นท-1ด) [Download]
 • แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (ต-1 ช/ด) [Download]

แผนงานวิจัย (research program)

 • แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) [Download]
 • คำชี้แจง [Download]
 • แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย (นท-1ช) [Download]
 • แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (ต-1 ช/ด) [Download]

ภาคผนวก

 • ผนวก 1 : ขออนุมัติในหลักการให้สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจสอบโครงการวิจัย  [Download]
 • ผนวก 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) [Download]
 • ผนวก 3 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) [Download]
 • ผนวก 4 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย  [Download]
 • ผนวก 5 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)  [Download]
 • ผนวก 6 : ตัวอย่าง ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย [Download]
 • ผนวก 7 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย [Download]
 • ผนวก 8 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี) [Download]
 • ผนวก 9 : จรรยาบรรณนักวิจัย  [Download]
 • ผนวก 10 : จรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ [Download]
 • ผนวก 11 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [Download]
 • ผนวก 12 : จริยธรรมการวิจัยในคน [Download]
 • ผนวก 13 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [Download]
 • ผนวก 14 : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม [Download]
 • ผนวก 15 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [Download]
  • ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา [Download]