การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2559

ด้วยถึงกำหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 จากสำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2559 (รวมทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี) ดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ดังนี้

1.   จัดทำข้อเสนอการวิจัย ตามกลุ่มและลักษณะโครงการวิจัย ดังนี้

                    1.1  แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุดโครงการวิจัยในกลุ่มโครงการวิจัยเชิงพื้นที่   

จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (ภาพรวม) และแบบเสนอโครงการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่อง (รวมทั้งที่ได้รับอนุมัติงบปี 2558 เป็นปีแรก) ต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแบบ ต-1ช/ด ตามข้อกำหนดของ วช. ด้วย โดยเย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน

                    1.2  โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติและการนำไปใช้ประโยชน์  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และโครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน (โครงการวิจัยเชิงพื้นที่)

จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่อง (รวมทั้งที่ได้รับอนุมัติงบปี 2558 เป็นปีแรก) ต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแบบ ต-1ช/ด ตามข้อกำหนดของ วช. ด้วย โดยเย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน

2.    เสนอโครงการวิจัยผ่านเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

select_kurm

(http://www.rdi.ku.ac.th คลิกเลือก ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลฯ ตามหัวข้อที่กำหนด กรณีแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย จะต้องกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในภาพรวมก่อน โครงการวิจัยย่อยจึงกรอกข้อมูลได้ (ศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติในการเสนอข้อเสนอการวิจัยฯ) เมื่อดำเนินการผ่านระบบฯ เสร็จสิ้นแล้ว ขอให้จัดส่งเอกสารดังนี้

2.1 แบบนำส่งข้อเสนอการวิจัย (แบบ สวพ-ว-1) จำนวน 1 ชุด printout ได้จากระบบฯ หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบฯ แล้ว (กรณีแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย printout แบบนำส่งเฉพาะชุดโครงการวิจัยเท่านั้น)

2.2 นำส่งข้อเสนอการวิจัยตามประเภททุนที่ระบุในข้อ 1. จำนวน 15 ชุด โดยเสนอผ่านต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่

                *หมายเหตุ: ข้อเสนอการวิจัยจะต้องมีลายเซ็นหัวหน้าโครงการวิจัยระบุอยู่ในข้อเสนอการวิจัยฉบับจริงและฉบับสำเนา รวมทั้งในไฟล์แนบในระบบฯ ด้วย มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาจาก วช.

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขยายเวลา ลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัยเข้าสู่ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 (ปิดระบบเวลา 24.00 น.) และส่งข้อเสนอการวิจัย (hard copy) จำนวน 15 ชุด ไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 26 กันยายน 2557  เวลา 18.00 น. เท่านั้น โดยเอกสารประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยฯ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัย สามารถ Download และ Printout ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

DownloadToon59

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

(ลงนาม) ธงชัย สุวรรณสิชณน์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.