สวรส. ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเชิญบุคลากรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย โดยจัดจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16-18 กันยายน 2557 และรุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (สนับสนุนค่าอาหาร เอกสาร และค่าลงทะเบียน)  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ เว็บไซต์ www.hsri.or.th/rm (รับสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น) ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557