วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปี 2558

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2558 เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ “แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ” จึงกำหดนการจัดประชุมในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม 4 ครั้งคือ

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่าหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสดบีที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนผ่าน www.nrct.go.th หรือทางโทรสารตามแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: (ร่าง)กำหนดการ  แบบลงทะเบียน  รายละเอียดการประชุม  บันทึก  แผนที่ รร.มิราเคิล แกรนด์ฯ