เปิดรับสมัคร การประกวด “SEAMEO-Australia Education Links Award” ประจำปี 2557

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดการประกวดรางวัล “SEAMEO-Australia Education Links Award” ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโครงการหรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผ่านความสัมพันธ์ด้านบวก ความก้าวหน้าด้านการศึกษา ความสอดคล้องทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และการวิจัย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ SEAMEO-Australia Education Links Award 2014 พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์ไปยัง secretariat@seameo.org ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published.