สวพ.มก. ประชุมส่งพิธีส่ง – มอบงาน

29-07-2557-600-01

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สวพ.มก. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2557 และ รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ท่านใหม่ เริ่มปฏิบัติการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นี้ โดยมี วาระ 4 ปี จึงเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพิธีส่ง – มอบงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

29-07-2557-300-01 29-07-2557-300-02

 

29-07-2557-600-02