การส่งผลงานและการอนุญาตสิทธิ์เผยแพร่ผลงานในคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุดดำเนินงานโครงการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Knowledge Repository) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดส่งผลงานและการอนุญาตสิทธิ์เผยแพร่ผลงานไปยังสำนักหอสมุด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เพื่อเป็นฐานข้อมูลผลงานของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสานโครงการ : นางสาวสุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง

โทรศัพท์ 02-942-8616 ต่อ 337 หรือ ภายใน 1777 ต่อ 337

E-mail: libsnc@ku.ac.th