การเสวนาหัวข้อ “การปฏิรูป: ปลดล็อคการศึกษาไทย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะจัดการเสวนาเรื่อง การปฏิรูป: ปลดล็อคการศึกษาไทย” ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 8:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้แทน ภาคส่วนต่าง ๆ และผู้สนใจทางด้านการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยต่อไป

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา โดยกรุณาแจ้งแบบตอบรับและท่านสามารถแสดงความคิดเห็น/ข้อคำถาม/ข้อเสนอแนะ ต่อการปรับโครงสร้างและนโยบายทางการศึกษาไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทรสาร 02-561-1985 หรือ email:  rdisdch@ku.ac.th หรือ sopida_c@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-5547 ต่อ 17

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: