รับข้อเสนอการวิจัยด้าน Biofuel Production

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยปีงบประมาณ 2557 แผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยการวิจัยด้าน Biomass Energy เน้นด้าน Biofuel Production 1) กระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 2) กระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส โดยการ Technological Assessement

หากท่านสนใจ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ระบบรับข้อเสนอ online ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-25 กรกฎาคม 2557  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล นันทะวงค์ 02-579-3982, 02-561-2445 ต่อ 366

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: การรับข้อเสนอการวิจัยกรอบการวิจัยบันทึกข้อความ